มีนาคม 25, 2566

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drivingplace.com แหล่งรวม :: ข่าวสารยานยนต์ :: รถใหม่ :: ทดสอบรถ :: เทคนิคการขับรถ :: ครบทุกรูปแบบ!

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 "เรียบจบการันตีมีงานทำแน่นอน!" Featured

By ธันวาคม 05, 2565 447

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมโอกาสร่วมงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ เน้นหลักสูตรการฝึกอบรบช่างเทคนิค และการพัฒนาศักยกายด้านการบริการให้กับบุคลากรของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า สามารถจัดอบรมในทุกหลักสูตรได้ปีละกว่า 6,000 คน พร้อมการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ ช่างเทคนิค ผู้บริหารงานบริการ พนักงานอะไหล่ พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี พนักงานคอลเซ็นเตอร์ และพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (Toyota Automotive Technological College) เปิดสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 ภายใต้หลักสูตรอาชีวศึกษาและบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตร โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น อนาคตเมื่อจบการศึกษา จะได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิคผู้บริหารงานบริการหรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านยานนด์ ทำงานในบริษัทชั่นนำด้านยานยนตั รวมทั้งมีโอกาสทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น และมีโอกาสศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการให้บริการการขับเคลื่อนด้านยานยนต์ และได้รับการยอมรับที่สุดในประเทศไทย

ปรัชญา: ทักษะเลิศ ชูเชิดคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ศักดิ์ศรีมืออาชีพ

เอกลักษณ์: สถาบันผลิตบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานโตโยต้า

อัตลักษณ์: มีคุณธรรมนำบริการ ตามมาตรฐานโตโยต้า

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1: พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

พันธกิจที่ 2: พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 3: สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจที่ 4: ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ

หลักสูตรเปิดสอน

1.) สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT) ศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ รวมทั้งฝึกทักษะและการตัดสินใจ การวางแผน เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในงานอาชีพซ่อมบำรุงยานยนต์อัจฉริยะ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบปฏิบัติงานที่ล้ำสมัยในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

- ไม่จำกัดเพศ เรียนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

- มีความสนใจด้านยานยนต์สมัยใหม่

- มีความสนใจด้านเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์

- ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่างยนต์

โอกาสในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา

- เป็นพนักงานช่างในศูนย์บริการโตโยต้า

- ศึกษาต่อปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านยานยนต์

- ทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์

2.) สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP) ศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์ วิทยาการด้านสีพ่นรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์ และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของโตโยต้า และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

-ไม่จำกัดเพศ เรียนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

- มีความสนใจด้านยานยนต์สมัยใหม่

- มีความสนใจด้านการสีรถยนต์

- ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพด้านสียานยนต์

อนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา

- เป็นพนักงานช่างสีในศูนย์บริการโตโยต้า

- ศึกษาต่อปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านสียานยนต์

- ทำงานในบริษัทชั้นนำด้านสียานยนต์

3.) สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST) ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หลักการบริหาร และการบริการลูกค้า การปฏิบัติงานระบบอะไหล่โตโยต้า เพื่อสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหา พร้อมทั้งแจ้งรายการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังอธิบายรายละเอียดการซ่อม ด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่มีใช้ในศูนย์บริการโตโยต้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษา

-ไม่จำกัดเพศ เรียนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

- มีความสนใจด้านยานยนต์สมัยใหม่

- มีความสนใจด้านงานบริการลูกค้าและอะไหล่ยานยนต์

- ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางด้านงานบริการลูกค้าและอะไหล่ยานยนต์

อนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา

- เป็นพนักงานด้านบริการหรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า

- ศึกษาต่อปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านบริการหรืออะไหล่ยานยนต์

- ทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์

เปิดรับสมัคร 3 สาขางาน

- สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

- สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

- สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา

- ไม่จำกัดเพศ

- เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

พิเศษฟรีค่าสมัคร!!

- สัมภาษณ์ออนไลน์ทราบผลทันที

- ค่าเทอมผ่อนชำระได้

พิเศษ 50 คนแรก รับชุดเครื่องมือช่าง มูลค่า 6,100 บาท เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมครบภายในวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65 เงื่อนไขเป็นไปตามวิทยาลัยกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร โทร. 086-323-7683

อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย โทร. 086-323-7684

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.toyotacollege.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2565 11:50
Kodrivingplace

EXECUTIVE EDITORlaughing

Trending Now11

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์

Post Gallery

พบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% จากแบรนด์ “NETA”  ได้ที่งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44

BYD แรงไม่หยุด! เปิดตัว DOLPHIN EV พวงมาลัยขวา  ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44  พร้อมเปิดรับจองประเทศแรกในโลก ที่โชว์รูมทั่วประเทศในราคาสุดเซอร์ไพรส์

ลามิน่าฟิล์ม ผงาดคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมฟิล์มกรองแสงต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จากการเปิดตัวฟิล์มดิจิทัลบูสต์รุ่นใหม่

อีซูซุนำขบวนรถปิกอัพ และรถอเนกประสงค์ครบรุ่น พร้อมทะยานต่อให้โลกตาม ลุยงาน มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44

Subaru แนะนำชุดแต่ง NEW GT และ GT LITE สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของผู้ขับขี่ สำหรับ NEW Subaru Forester EyeSight 4.0 เทคโนโลยีความปลอดภัยอัตโนมัติล่าสุด ในงานมอเตอร์โชว์ 2023

มาสด้า อวดโฉม Mazda MX-30 BEV เทคโนโลยีแห่งอนาคตครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษทุกรุ่น ดาวน์ต่ำ ดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันชั้นหนึ่ง ฟรีโปรแกรมคุ้มครองและดูแลรถ 5 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 5 ปี

เอ็มจี เผยโฉม NEW MG MAXUS 9 ครั้งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมขนยนตรกรรมทุกขุมพลังขับเคลื่อนบุก งานมอเตอร์โชว์ 2023

ซูซูกิ อวดโฉมรถรุ่นพิเศษในงานมอเตอร์โชว์ 2023 “SUZUKI SWIFT GL NEXT” และ “SUZUKI CELERIO GL UP” แคมเปญเด็ด จองรถทุกรุ่น ดอกเบี้ย 0% หรือ ช่วยผ่อนนาน 10 เดือน พร้อมเปิดจองสิทธิ์ซื้อ SUZUKI JIMNY จำนวนจำกัด!

นิสสันส่ง คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2023 - เทอร์ร่า สปอร์ต สร้างสีสันในมอเตอร์โชว์ พร้อมแคมเปญหลากหลายช่วยลูกค้าออกรถใหม่ได้ทันใจ!